Zaznacz stronę

Unijne dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”

27-09-2016 | Aktualności, Aktualności Inwestycyjne, Aktualności Oświatowe

W dniu 26 września 2016 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Teresa Kania – doradca Burmistrza Miasta Redy do spraw Społecznych i Oświaty odebrała z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka decyzję o unijnym dofinansowaniu projektu pn. „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłośćze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Jakości Edukacji Ogólnej.

Na realizację projektu, którego ogólna wartość wynosi 1 850 229,06 zł, Gmina Miasto Reda otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 757 717,61 zł. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1137 uczniów oraz 194 nauczycieli we wszystkich redzkich szkołach  podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów dzięki objęciu ich wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt pn. „Poprawa edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość” uzyskał dofinansowanie  w ramach  Działania 3.2 Edukacja ogólna(Osi Priorytetowej 3 Edukacja)  Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.03.02.01-22-0050/15-00  z dnia 28 listopada 2016 roku

Beneficjent :                                                          Gmina Miasto Reda

Wartość projektu ogółem                                      1 850 229,06 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:                     1 757 717,61 zł

(95% wartości wydatków kwalifikowanych)

Wkład własny:                                                       92 511,45 zł

Okres realizacji Projektu:                                      01.09.2016 – 30.06.2018

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1137 uczniów oraz 194 nauczycieli  wszystkich szkół w Gminie Miasto Reda. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów dzięki objęciu ich wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Dofinansowanie zostanie również przeznaczone na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

  • zdobycie kwalifikacji z języka ang. potwierdzonych zdobyciem certyfikatu TELC przez 90% z 146 uczniów intensywnych zajęć z języka angielskiego;
  • wzrost kompetencji u 90% z 516 uczniów zajęć rozwijających;
  • wzrost kompetencji u 90% z 482 uczniów zajęć wyrównujących;
  • zniwelowanie posiadanych deficytów u 90% z 222 uczniów objętych indywidualnym nauczaniem;
  • rozwój postaw z zakresu kompetencji społecznych u 90% z 1130 uczniów objętych wsparciem w ramach „Treningu postaw kluczowych na rynku pracy”;
  • wzrost świadomości predyspozycji zawodowych u 90% z 164 ucz. objętych zajęciami z doradztwa zawodowego;
  • wzrost kompetencji zawodowych u 90% z 194 nauczycieli objętych dodatkowymi szkoleniami wynikającymi bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów;
  • doposażenie szkół w sprzęt (przede wszystkim utworzenie międzyszkolnych pracowni), którego zakup wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji zatwierdzonej przez organ prowadzący.

Grupa docelowa została określona po rozpoznaniu opinii środowiska szkolnego oraz na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący – punktem wyjścia były przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zainteresowania uczniów. Na każdym etapie kierowano się zasadą równości szans i płci.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do uzyskania efektów realizacji Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020, jakim jest poprawa  jakości  kształcenia,  głównie  pod  kątem  nabywania  kompetencji  kluczowych,  w  tym społecznych oraz ułatwiających dostęp do rynku pracy poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 2 – UCZEŃ

Zasady rekrutacji

Podpisanie umowy

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content