Zaznacz stronę

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

23-06-2014 | Aktualności

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny (KDR). Od dnia 1 stycznia 2019 r. z możliwości tej mogą skorzystać również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, spełniającemu warunki ustawy. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 18 roku życia otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Listę Partnerów KDR na terenie Redy można znaleźć tu

Wyszukiwarka partnerów KDR na terenie całej Polski:   https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o jej wydanie w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 205.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt/burmistrz/prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

 

Skip to content