Zaznacz stronę

OTWARTY KONKURS OFERT

03-02-2022 | Aktualności

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/395/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

FORMULARZ OFERTY

ZARZĄDZENIE

Skip to content