Zaznacz stronę

WAŻNE INFORMACJE O OPŁATACH z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu przekształcenia

05-02-2021 | Aktualności, UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI

1. DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Przypominamy, że na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu posiadanego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy.

Opłata płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

Podstawa prawna: art. 74 i  71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

1. Zgodnie z art. 74, bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przysługuje dla:

1) osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty składają wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowaniem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumentowane dochody tych osób), w terminie do 1 marca roku, za który opłata ma być wnoszona

2) spółdzielni mieszkaniowych tj. osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane wyżej, korzystają z  bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość    ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.  

O bonifikatę od opłaty rocznej występują spółdzielnie mieszkaniowe.

2. Zgodnie z art. 71 ust. 4 na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie
później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, przysługuje prawo ustalenia innego niż 31 dzień marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego.

2.   DLA  PODMIOTÓW, POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI, CO DO KTÓRYCH NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

Przypominamy, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści, którzy z mocy prawa stali się właścicielami nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia na rzecz Gminy Miasto Reda corocznych opłat z tytułu przekształcenia, płatnych do 2038 roku.

Opłatę należną za 2022 r. należy wnieść w terminie do dnia 31 marca 2022r.

Na wniosek, złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności, właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

Informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo zawarte zostały w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia

1. Ustawowa bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 99% przysługuje

–  osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz tych, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób.

– członkom  rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.);

– inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29   maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752);

– kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w   rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz.752);

– świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których  stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) lub ich opiekunom prawnym;

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

2. Pozostałe bonifikaty

 Osoby niespełniające ustawowych przesłanek do udzielenia 99% bonifikaty mogą skorzystać z bonifikaty ustalonej przez Radę Miejską  w Redzie, która wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Reda, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym, będącym:

– właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,

– właścicielami stanowisk postojowych lub garaży,

Jeżeli  opłata jednorazowa zostanie wniesiona do końca 2022r. bonifikata wyniesie 55%.

W każdym następnym roku, poczynając od roku 2023, wyżej wskazana wysokość bonifikaty zostaje obniżona o 5 %, co oznacza, że w 2023 roku bonifikata wyniesie 50%, a w następnych latach będzie odpowiednio o kolejne 5% niższa.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

1) brak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto Reda, związanych z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia,

2) brak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Gminą Miasto Reda.

Wobec powyższego uprawnione osoby, zainteresowane zapłatą opłaty za przekształcenie jednorazowo, z uwzględnieniem obowiązujących bonifikat winni;

1) zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie, w kwocie pozostającej do spłaty (w przypadku ubiegania się o bonifikatę wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Redzie),

2) osoby spełniające przesłanki do udzielenia 99% bonifikaty winny dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające w/w uprawnienie.

O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty wnioskodawcy zostaną poinformowani w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia. Opłatę jednorazową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w informacji.

UWAGA!

Osoby, które dokonały już zapłaty opłaty jednorazowej z bonifikatą 70% lub 65%, a spełniają jeden z wyżej wymienionych warunków i przysługuje im bonifikata w wysokości 99%  winny złożyć wniosek o udzielenie 99% bonifikaty wraz ze stosownymi dokumentami.

W przypadku spełnienia ustawowych przesłanek tut. organ poinformuje o udzieleniu 99% bonifikaty oraz dokona z urzędu zwrotu nadpłaty, na konto z którego została ona wpłacona.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu przekształcenia należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Redzie:

Bank Millennium Nr 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

 Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu nr 58 678-80-34.

Skip to content