Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku.

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

WZÓR OFERTY edytowalny

Nowości