Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

02-11-2017 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości:

 

  1. Nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Puckiej, stanowiąca część działki oznaczonej numerem 253/12 o powierzchni 380m², przeznaczona do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na czas oznaczony do 3 lat na cele rekreacji i sportu.
  2. 2. Nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Długiej, oznaczona numerem 570/18 o powierzchni 83 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na czas oznaczony do 3 lat  na ogród przydomowy.
  3. 3. Nieruchomość położona w Redzie w obrębie 1, przy Gniewowskiej, stanowiąca część działki oznaczonej numerem 417/14 o powierzchni 62,7 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na czas oznaczony do 3 lat na cele handlowe.

 

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:(58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14, osobiście w pokoju 202, 203 Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

Skip to content