Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

28-10-2016 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z póż .zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz  obejmujący niżej opisany lokal.

Lokal usługowy wraz z zapleczem,  o pow. 35,70 m2 , usytuowany w budynku Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33,  położonym na działce nr  527/6   o pow. 4138 m2, KW 101708  przeznaczony do oddania w najem, w drodze przetargu na okres do 4 lat,  na cele usługowe z zakresu gastronomi, handlu, bankowości oraz administracji jako funkcji uzupełniającej.

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 13. Telefon (58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14.

www.reda.pl

Skip to content