Zaznacz stronę

Pomoc finansowa ARiMR dla gospodarstw rolnych w związku z suszą

10-09-2015 | Aktualności

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

Od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.

Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz stawki pomocy:

1) 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;

2) 400 zł na 1 ha pozostałych powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać pomocy wyższej niż równowartość 15 tys. euro.

Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie dochodów z produkcji o ponad 30 % w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.

W związku ze zgłaszanymi problemami związanymi z szacowaniem strat w produkcji zwierzęcej spowodowanych suszą w 2015 r., które są łączone ze stratami w produkcji roślinnej, zasadne jest korzystanie przez komisje szacujące straty z poniższego wzoru do tej części protokołu.

 

Wzór protokołu szacowania szkód w   gospodarstwach rolnych   poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2015 r. – w produkcji zwierzęcej
                 
L.p. Rodzaj produkcji zwierzęcej Roczna produkcja zwierzęca – średnia z 3 lat Produkcja zwierzęca w 2015 r. % strat
    ilość w kg cena w zł/kg wartość w zł ilość w kg cena w zł/kg wartość w zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 x
RAZEM x x x x x

 

Ustalenie przez komisje szacujące straty procentowego obniżenia dochodu   spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30 % uprawnia producentów rolnych do składania wniosków o pomoc.

Do wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są załączyć kopię protokołu oszacowania szkód.

Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z tegoroczną suszą nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach.

 

Skip to content