Zaznacz stronę

Informacje dotyczące „wyprawki szkolnej”

28-08-2014 | Aktualności

POMOC FINANSOWA UDZIELANA UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1024), Burmistrz Miasta Redy informuje, iż w roku szkolnym 2014/2015 do dnia 10 września 2014 roku należy składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski można pobrać w sekretariatach szkół. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

KOMU PRZYSŁUGUJE I W JAKIEJ WYSOKOŚCI

Pomoc finansowa na zakup podręczników przysługuje uczniom:

  1. Klasy II, III lub VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456,1623 i 1650) tj. 539 zł.
  2. Klasy II, III lub VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowaw art. 5 ust. 1 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.Po otrzymaniu od dyrektorów list uczniów Burmistrz Miasta Redy określi w ramach 5 % limitu miejsc dla gminy, wyznaczonego przez liczbę uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej oraz klasie III ponadgimnazjalnej, liczbę uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy poza kryterium dochodowym.
  3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest również udzielana uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

a)      słabowidzącym,

b)      niesłyszącym,

c)      słabosłyszącym,

d)     z upośledzeniem w stopniu lekkim,

e)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz

h)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny. W tym przypadku do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

USTALENIE DOCHODU RODZINY

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012, na podstawie zaświadczenia o dochodach, które można uzyskać we właściwym Urzędzie Skarbowym.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o wysokości dochodów. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Skip to content