Zaznacz stronę

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

28-08-2014 | Aktualności

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIUM SZKOLNE

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/322/2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Redy, Burmistrz Miasta Redy informuje, iż w roku szkolnym 2014/2015 można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun), pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 można pobrać w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie, pokój nr 7, ul. Gdańska 33 oraz ze strony internetowej www.reda.pl.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w Redzie (ul. Gdańska 33) w terminie do dnia 15 września 2014 roku.

 Pomoc finansowa przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

w rodzinie których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, Nr 182 z późn. zm.), tj. 456 zł netto

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc we wrześniu, trzeba przedstawić dochód z sierpnia. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. wynagrodzenie za pracę, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne itp. oraz dochody z innych źródeł ). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się również:
– kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
– świadczeń w naturze,
– świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Skip to content