Zaznacz stronę

Uroczyste otwarcie inwestycji na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze’’

14-12-2023 | Aktualności, Galeria

6 grudnia na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze’’ odbyła się uroczystość zakończenia realizacji ważnej inwestycji pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze”, która była realizowana od listopada 2018 roku w ramach Projektu pn. „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Główny cel, jaki miał być osiągnięty w wyniku zrealizowania inwestycji to spełnienie przez aglomerację Gdynia wymagań wynikających z dyrektywy unijnej 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach inwestycji zmodernizowano istniejące oraz wybudowano nowe obiekty technologiczne, które mają umożliwić  stabilne i skuteczne oczyszczanie ścieków wytwarzanych w rozwijającej się Aglomeracji Gdynia oraz zwiększyć efektywność przeróbki osadów ściekowych, tak aby przyniosła wymierne korzyści wyrażone
w zwiększonej produkcji biogazu.

Inwestycja współfinansowana była ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji i środków własnych Spółki oraz pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja Kontraktu była procesem czasochłonnym i kosztownym. Spółka czyniła starania, aby pozyskać jak największe dofinansowanie na ten cel. Udało się to osiągnąć dzięki bardzo dobrej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość kontraktu pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” wyniosła łącznie 93 mln zł brutto, w tym 53,5 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Spójności, a 19 mln zł pożyczka z NFOŚiGW.

Całkowita wartość projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 wynosi 120,9 mln zł brutto, w tym wysokość dofinansowania 63 mln zł, a pożyczka z NFOŚiGW 29 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” stanowi najważniejszy element naszego systemu kanalizacyjnego obejmującego takie miasta jak: Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo, Gminę Wiejską Wejherowo oraz część Gminy Puck, Gminy Kosakowo oraz Gminy Szemud.

Obiekt powstał w latach 1961 – 1965, zapewniając początkowo jedynie mechaniczne oczyszczanie ścieków. Rozwój miast i gmin tworzących zlewnię GOŚ „Dębogórze” oraz wzrost świadomości i wymagań w zakresie ochrony środowiska, powodowały podjęcie decyzji o dalszych etapach modernizacji i rozbudowy w latach
1984 – 1995 i  1995 -1997.  Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przepisy dotyczące jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska uległy dalszemu zaostrzeniu, w związku z czym konieczne stało się przeprowadzenie w latach 2005 – 2009 kolejnej rozbudowy.

Stan techniczny oczyszczalni i intensywny rozwój miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Gdynia
w ostatnich latach spowodował podjęcie decyzji o kompleksowej modernizacji oczyszczalni w zakresie części osadowej. Umożliwi ona zapewnienie optymalnych warunków fermentacji osadu, czego jednym z efektów będzie istotne zwiększenie produkcji biogazu, a w rezultacie energii elektrycznej i cieplnej. Pozwoli to podwyższyć samowystarczalność energetyczną oczyszczalni z obecnych ok. 50 do ok. 70%, a tym samym zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne w myśl filozofii gospodarki obiegu zamkniętego.

28 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” z Wykonawcą – Konsorcjum firm:

1/  Lider – WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. z Warszawy,
2/  Partner – WTE Wassertechnik GmbH z Essen,

3/  Partner – Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” Adam Rusiecki Sp. z o.o. ze Szczecina.

Zakres rzeczowy obejmował m.in. przygotowanie terenu, niezbędne demontaże i rozbiórki starych obiektów, uzbrojenie terenu wraz z przyłączami i połączeniami międzyobiektowymi, budowę nowych obiektów, uporządkowanie terenu budowy oraz wykonanie terenów zielonych.

W ramach kontraktu wykonano nw. obiekty:

– fermentacji:

Ob. 204/1,2,3       – Zamknięte komory fermentacji ZKF

Ob. 205, 205A     – Budynek operacyjny ZKF z klatką schodową

– instalacji usuwania azotu z odcieków:

Ob. 209/4              – Zbiornik retencyjny

Ob. 209/5              – Reaktor usuwania azotu

Ob. 209/6              – Budynek dmuchaw

Ob. 209/7             – Pompownia odcieków

– instalacji biogazu:

Ob.2015                – Odsiarczalnia biogazu /wymiana odsiarczalników w istniejącej lokalizacji

Ob. 219                  – Pochodnia biogazu

– pompowni frakcji pływających i wód odciekowych

Ob. 7/1,2,3            – Pompownia tłuszczów

Ob. 7/4                  – Pompownia odcieków

Ponadto poddano modernizacji:

Ob. 203 – Pompownia osadów zagęszczonych

Ob. 207/1,2 – Zbiorniki buforowe osadu przefermentowanego

KZ207 – Komora zasuw dla ob. 207/1,2.

Cały proces budowlany trwał prawie pięć lat napotykając na wiele wyzwań typowych i całkiem nowych, takich jak pandemia COVID-19, która wystąpiła w okresie realizacji tego kontraktu. We wrześniu 2023 roku został zakończony z wynikiem pozytywnym ruch próbny zmodernizowanego ciągu gospodarki osadowej. Przedsięwzięcie odpowiadało celom i priorytetowym kierunkom działań w ochronie wód, nakreślonym w polityce ekologicznej państwa oraz przyczyniło się też do spełnienia celów strategii rozwoju województwa pomorskiego, będącej narzędziem polityki samorządu, umożliwiającym wspieranie procesów rozwojowych województwa zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju regionu. Mamy nadzieję,  że pozytywne efekty tego przedsięwzięcia będą widoczne przez wiele lat, zaś nowoczesna infrastruktura dobrze będzie służyć mieszkańcom i przyrodzie naszego regionu. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Walery Tankiewicz, prezes PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Ariel Sinicki, zastępca burmistrza Rumi, Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Marcin Majek, wójt Gminy Kosakowo, Ryszard Kalkowski wójt Gminy Szemud, Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo, oraz Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący zarządu KZG „Dolina Redy i Chylonki”.

Zarząd

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Skip to content