Zaznacz stronę

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

18-08-2023 | Aktualności, Komunikaty i inne informacje

Urząd Miejski w Redzie informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszego Miasta zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej
i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów.

Większa ilość odpadów zmieszanych odebrana od mieszkańców spowoduje wzrost stawek opłat za odpady.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi. Pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką,

Naklejka

 Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Natomiast odpady, które nie są odbierane podczas regularnych kursów, należy usunąć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty wynosi 70,00 zł za osobę/miesiąc.

Skip to content