Zaznacz stronę

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

22-01-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/274/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2021 roku.

Formularz oferty

Zarządzenie Nr OK.2.2021

Skip to content