Zaznacz stronę

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

07-01-2020 | Aktualności Oświatowe

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku.

 

Zarządzenie

Wzór formularza ofertowego

ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert 2020

Skip to content