Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy ul. Kazimierskiej

10-09-2019 | Ogłoszenia / Obwieszczenia, Wykazy

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr GN.24.2019 Burmistrza  Miasta Redy z dnia 10 września 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy,  przeznaczonej do sprzedaży

 

W Y K A Z


 1. oznaczenie nieruchomości:

    a/ numer działki:        327/98

b/ powierzchnia:         0,0135 ha

c/ księga wieczysta:    GD1W/00030970/6

d/ położenie                 obręb Reda 2,  ul. Kazimierska


 1. przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego fragmentu miasta Redy – rejon Ciechocina nieruchomość położona jest
  w terenie oznaczonym symbolem 23MN – teren zabudowy mieszkaniowej
  jednorodzinnej.


 2. opis nieruchomości: nieregularny kształt, nieogrodzona, porośnięta trawą. Na terenie
  działki posadowiona jest skrzynka elektryczna z fragmentem linii zasilającej działkę
  sąsiednią nr 327/71

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kazimierskiej.

Teren przyległy wyposażony w media.

Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna i energetyczna. Nabywcy nieruchomości
zobowiązani  będą do ustanowienia na rzecz przedsiębiorców przesyłowych nieodpłatnej
i na czas nieoznaczony służebności polegającej na prawie korzystania z nieruchomości,
swobodnego dostępu gestora sieci w zakresie niezbędnym do eksploatacji,
a w szczególności do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania
awarii oraz przebudowy i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na tej działce gruntów
wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników
przedsiębiorcy a także inne podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w
związku z prowadzoną działalnością.


 1. rodzaj i cel zbycia: sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania
  nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 327/71,  stanowiącej własność
  osób fizycznych.


 2. cena nieruchomości: 22.960,- zł netto

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej
z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.


 1. termin obowiązywania ceny: 21 sierpnia 2020r.

 2. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.
  34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

– przysługuje im roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych

przepisów ,

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia1990 r. albo jego spadkobiercami

mogą  składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni
licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości. tj. do dnia 22 października
2019r.


Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 01 października 2019r.

Reda, dnia 10 września 2019r.

 

Zarządzenie nr GN.24.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 września 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży.

Skip to content