Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 5 marca 2019 r.

27-02-2019 | Aktualności

Od dnia 5 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019” .

Uwagi dotyczące projektu w/w uchwały prosimy wysyłać na adres referat.zk@reda.pl do dnia 11 marca 2019 r. do godziny 15.30.

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Joanna Frankowska – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 738-60-17.

Skip to content