Zaznacz stronę

ZOSTAŃ RADNYM MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ – KONKURS

30-08-2018 | Aktualności

KONKURS  dla uczniów szkół średnich będących mieszkańcami Redy

na pomysł działania na rzecz młodzieży

 1. Na mocy porozumienia z 11.12.2015 roku między Burmistrzem Miasta Reda a Przewodniczącym Rady Miejskiej w Redzie Komisja Oświaty Rady Miejskiej ogłasza konkurs dla młodzieży uczniów szkół średnich zamieszkujących nasze miasto i chcących wziąć udział w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie”. Chętni do wzięcia udziału w konkursie nie mogą do dnia 31.12.2018 roku mieć skończonych 19 lat.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie 6 osób w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie.
 3. Podstawą rekrutacji do projektu będzie pomysł na działanie uatrakcyjniające czas wolny młodzieży z miasta wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania (ze źródeł publicznych lub prywatnych).
 4. Pomysł powinien przybrać formę opisu słownego do 2 stron A4 komputeropisu lub do 4 slajdów prezentacji w formacie Power Point na płycie CD. Należy załączyć kartkę z danymi – imię nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę szkoły do której się obecnie uczęszcza, mail i numer telefonu kontaktowego.
 5. Prace wraz z kartką zawierającą dane należy składać w kopercie formatu A4 (opisaną tylko  „Prace na Konkurs Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie”) do sekretariatu Urzędu Miasta w Redzie przy ulicy Gdańskiej 33. Nie będą się liczyć prace przesłane pocztą.
 6. Termin składania prac mija dnia 20.09 o godzinie 12.00.
 7. Komisja Oświaty powoła też zespół do przeprowadzenia konkursu spośród radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miasta w Redzie.
 8. Oceniane będą w skali od 1 do 10 pkt – realność pomysłu (szczególnie pod względem finansowym), atrakcyjność pomysłu oraz wrażenie ogólne. Każdy członek wypełnia niezależnie karty oceny i wtedy nastąpi zsumowanie wyników. Sześć najwyżej ocenionych prac pozwoli nagrodzonym osobom na wejście w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji.
 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta do dnia 27.09, a zwycięzcy zostaną powiadomieni też drogą mailową lub telefoniczną. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady planowane jest w połowie października 2018 roku.
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania przesłanych materiałów w celach promocyjnych z pełnym poszanowaniem przepisów o prawach autorskich.
 11. Prace możliwe będą do odebrania na życzenie uczestników konkursu od dnia 1 do 5 października w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta  w godzinach pracy urzędu.

 

 

Skip to content