Zaznacz stronę

MAMY PIENIĄDZE NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH!

30-08-2018 | Aktualności

Urząd Miasta w Redzie złożył wniosek o dofinansowanie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020. Projekt „Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie” został oceniony pozytywnie i uzyskał  4 253 329,37 zł dofinansowania.

Celem projektu było dofinansowanie 275  miejsc w redzkich przedszkolach publicznych (225 miejsc w tym roku szkolnym i 50 miejsc w roku następnym) oraz poprawa jakości usług edukacji przedszkolnej, między innymi poprzez zakupy nowego wyposażenia placówek, budowę placów zabaw oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzonych dodatkowych miejsc przedszkolnych.

Jednak projekt to nie tylko zakupy i prace budowlane. Jego ważnym elementem jest organizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, w tym również wyrównujących szanse dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkolnych oraz zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom z niepełnosprawnościami, wraz ze wsparciem szkoleniowym ich rodziców.

W ramach projektu dofinansowane będzie bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli, wliczając w to ofertę zajęć dodatkowych. Rodzice będą w tym czasie ponosili jedynie koszty wyżywienia dzieci.

Skip to content