Zaznacz stronę

Zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tym razem w Redzie

15-05-2018 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE, Galeria, Galeria 2018

W dniu 14 maja Urząd Miasta w Redzie gościł posiedzenie Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który dokonał przeglądu realizacji pakietu inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji. Okazją do podsumowania dotychczasowych działań było zakończenie inwestycji modernizacji siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie i uroczyste otwarcie obiektu.

Budynek remizy w Redzie jest jednym z 263 budynków realizowanych w ramach 40 projektów kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Termomodernizacja budynku OSP w Redzie została w 85 % sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizacje inwestycji metropolitalnych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 600.000 zł.

W wyniku inwestycji poprawie uległ stan techniczny budynku, a w szczególności parametry przepuszczalności ścian zewnętrznych oraz stolarki okiennej, co pozwoli na uzyskanie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Istotnym czynnikiem inwestycji jest poprawa walorów estetycznych przestrzeni publicznej w Redzie.  Inwestycja realizuje postanowienia zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej OMG-G-S.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie przy ul. Puckiej 1 wybudowany został w latach 1930-1932. Położony jest w starej części Redy, w otoczeniu budynków pochodzących z okresu przedwojennego oraz z XIX wieku. Jednostka, która ze względu na swoje położenie (główny ciąg komunikacyjny z Trójmiasta na Hel i w kierunku Wejherowa) powinna być wizytówką miasta, była w okresie powojennym kilkakrotnie przebudowywana, co wpłynęło niekorzystnie na wygląd jej elewacji. Rozbudowa budynku OSP nawiązuje do historycznego wyglądu budynków sąsiadujących.

Na potrzeby termomodernizacji przeprowadzono audyt energetyczny obejmujący istniejącą część budynku OSP. Wskazano w nim konieczność przeprowadzenia termomodernizacji dachów budynku głównego, wieży i przybudówki, z uwzględnieniem ich stanu technicznego oraz możliwości częściowego przywrócenia pierwotnego charakteru dachów.

Na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot udało się wspólnie opracować dokumenty strategiczne w postaci Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwalają ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne dla poszczególnych projektów.

Wspólne działania samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  na terenie OMG-G-S są realizowane następujące przedsięwzięcia:

  1. a) kompleksowa rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, wspierająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej, efektywnej kogeneracji oraz energii odpadowej dla Obszaru Metropolitalnego (PI VI);
  2. b) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego;
    c)  wdrożenie systemu biletu elektronicznego, jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszaru Metropolitalnego, umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu;
  3. d)  rozwój komunikacji publicznej i intermodalnej Obszaru Metropolitalnego, poprzez budowę węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi oraz zakup pojazdów niskoemisyjnych;
    e) zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz przebudowa Stacji Gdynia Cisowa Postojowa w kierunku modernizacji i rozbudowy układu torowego, sieci trakcyjnej, zasilania i sterowania ruchem kolejowym oraz unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru i budowy wyjazdu w kierunku północnym (Rumi);
    f) budowa ciągów pieszych i rowerowych, a także kontynuacja rozpoczętych już zadań, realizowana w celu polepszenia funkcjonalności, usprawnienia i uzupełnienie istniejącej sieci dróg pieszych i rowerowych na Obszarze Metropolitalnym;
  4. g) promocja działań w zakresie ekologiczno-zdrowotnym oraz zwiększanie potencjału świadomości ekologiczno-zdrowotnej mieszkańców obszaru Związku ZIT;

Efektem wspólnych działań jest troska o czyste powietrze i polityka antysmogowa. Według Strategii UE Europa 2020 ilość dwutlenku węgla zostanie ograniczona o 20%. W Polsce ten cel realizują przede wszystkim metropolie.

fot. UM Reda

Skip to content