Zaznacz stronę

DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

04-06-2018 | Aktualności

W dniu 22 maja 2018 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 2096, ogłoszono Uchwałę Nr XLI/433/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.

Wobec powyższego, od 6 do 20 czerwca 2018 r. podmioty prowadzące na terenie Gminy Miasto Reda żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennego opiekuna, a także osoby fizyczne będące dziennymi opiekunami, wpisane do rejestru lub wykazu prowadzonego przez Burmistrza Miasta Redy będą mogły  składać w tut. Urzędzie wnioski o  ww. dotację na 2018 r.

Wysokość dotacji wynosi 100 złotych miesięcznie i przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Reda, korzystające z opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna.

Podmiot, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany do zmniejszenia każdorazowo miesięcznej opłaty, wnoszonej przez rodzica lub opiekuna prawnego za pobyt dziecka w placówce, o kwotę uzyskanej dotacji od Gminy.

Uchwała Nr XLI/433/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 marca 2018 r.

 

Skip to content