Zaznacz stronę

WYKAZ

05-04-2017 | Aktualności, Wykazy

Załącznik do Zarządzenia Nr GN.20.2017 Burmistrza  Miasta Redy
z dnia 05 kwietnia 2017r. w   sprawie  sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy
przeznaczonej do sprzedaży

 

W Y K A Z    

—————————————————————————————————————–

 1. oznaczenie nieruchomości:

a/ numer działki                   230/11

b/ powierzchnia                   0,0357 ha

c/ księga wieczysta             GD1W/00022528/4

d/ położenie                       obręb Reda 1,  rejon ul. Cechowej.

—————————————————————————————————————–

 1. przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania · przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Gniewowskiej, Ogrodowej · i Cechowej obszar oznaczony symbolem 2 MN,MW/U – teren istniejącej i projektowanej · zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej · zabudowy usługowej. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą zajmująca maksymalnie jedną kondygnację nadziemną i podziemną · budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej.
 2. opis nieruchomości: niezabudowana, o regularnym kształcie, nie posiada bezpośredniego
  dostępu do drogi publicznej; z uwagi na małą powierzchnię nie ma
  przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania, jako
  odrębna i samodzielna nieruchomość.

—————————————————————————————————————–
4. rodzaj i cel zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli · nieruchomości przyległych, do wspólnego zagospodarowania, na cele określone w planie.

—————————————————————————————————————–

 1. cena nieruchomości – 43.000,- zł netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

 

 1. termin obowiązywania ceny: 29 marca 2018 r.
 2. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, · które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

– przysługuje im roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych

przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia1990 r. albo ich spadkobiercami mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości. tj. do dnia 17 maja 2017r.

—————————————————————————————————————–

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 26 kwietnia 2017r.

 

 

 

Reda, dnia 05 kwietnia 2017r.

Skip to content