Zaznacz stronę

PRZETARG

05-04-2017 | Aktualności, Przetargi

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI  USTNE  NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność

Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w obrębie 2:

 

I. nieruchomość położona u zbiegu ulic Polnej i Trzcinowej, oznaczona w ewidencji
gruntów numerem działki 1390/1,  obszaru 0,5330 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/00006489/0

 

Nieruchomości jest::

1/  niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu,
płaska,

2/ posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Polnej i ul. Trzcinowej,

3/ teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową,
elektroenergetyczną i kanalizacyjną,

4/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie:  usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
(funkcja uzupełniająca) oraz w nieznacznym fragmencie zieleń urządzona ogólnodostępna
(funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca); usługi niezaliczone do kategorii
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

II. nieruchomość położona przy ulicy Trzcinowej, oznaczona w ewidencji
gruntów numerem działki 1390/2, obszaru 0,4679 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/00006489/0

 

Nieruchomości jest::

1/  niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie,  płaska,

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Trzcinowej,

3/ w pobliżu północnej granicy działki biegnie linia energetyczna, Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową,
elektroenergetyczną i kanalizacyjną,

5/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie:  usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
(funkcja uzupełniająca) ; usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

 

         Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanych obniżono ceny ustalone do pierwszego przetargu oraz ustalono nowe ceny wywoławcze i wadium:

 

—————————————————————————————————————————

  1. numer działki               cena wywoławcza                               wadium

w zł                                               w zł

—————————————————————————————————————————

  1. 1390/1                   700.362,- zł netto                           70.040,- zł

———————————————————————————————————————-

  1. 1390/2                 614.817,- zł netto                           61.490,- zł

———————————————————————————————————————-

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

 

DRUGIE PRZETARGI  odbędą się w dniu  04 LIPCA 2017r. od godziny 10,00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwsze przetargi dla przedmiotowych nieruchomości przeprowadzono w dniu 03 kwietnia 2017r.

          

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

         WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia  28 czerwca 2017
r. 

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

        Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content