Zaznacz stronę

PRZETARG

23-03-2017 | Przetargi

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  DRUGI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:

– 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558,

– 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894,

– 1364/6 obszaru 0,0596 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792,

– 171/35 obszaru 0,0082 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792

1/  Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska.

2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej wyposażonej w urządzenia
infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę wywoławczą ustaloną do pierwszego przetargu i ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:

– cenę wywoławczą 102.510,- zł netto

– wadium: 10.251,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

DRUGI PRZETARG  odbędzie się w dniu 25 KWIETNIA 2017r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 

      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

      WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2017r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
    osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż
w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

            Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Skip to content