Zaznacz stronę

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic Sosnowej, Korzennej i Miodowej

25-08-2017 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, u zbiegu ulic Sosnowej, Korzennej i Miodowej, łącznego obszaru 0,2249 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:  

– 319 o pow. 0,0451 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

– 327/6 o pow. 0,0280 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

– 327/7 o pow. 0,0168 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

– 307 o pow. 0,0221 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014065/8,

– 308 o pow. 0,0253 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014066/5,

– 309 o pow. 0,0239 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00014064/1,

– 310 o pow. 0,0263 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014073/7,

– 311/2 o pow. 0,0269 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014071/3

– 312/4 o pow. 0,0105 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014052/4.

 

1/  Nieruchomość jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, występują nierówności,
teren porośnięty drzewami.

2/ Posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Miodowej i Sosnowej (drogi gruntowe)
oraz Korzennej (droga urządzona), wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej
– sieć wodociągową, energetyczną, gazową i kanalizacyjną,

3/ Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna i wodociągowa. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej i wodociągowej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ Zagospodarowanie nieruchomości, w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, wymaga uprzedniego przygotowania terenu polegającego na wycince
istniejących drzew, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5/ W zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta obejmującego północno – zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie nieruchomość
położona jest w obszarach oznaczonych symbolami:

– działki numer 319, 307, 308, 309, 310, 311/1 i 327/7 (obszar 0,1864 ha)  4 MN – teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem zabudowy szeregowej,
z dopuszczeniem usług wbudowanych, zlokalizowanych w parterach budynków
mieszkalnych, maksimum do 30% powierzchni użytkowej parteru.

Dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie
i pokrewne, usługi handlu, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie,
kosmetyczne, szewc itp);

– działki numer 327/6 i 312/4 (obszar 0,0385 ha) 5 ZP – teren zieleni urządzonej;
dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, wyklucza się lokalizowanie
budynków, prowadzenie infrastruktury technicznej i lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej ( nie dotyczy studni chłonnych dla wód opadowych).

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

– cenę wywoławczą 189.400,- zł netto

– wadium: 18.940,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARG  odbędzie się w dniu 27 WRZEŚNIA 2017 o godzinie 10,00
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 

      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

      WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 21 września 2017r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

            Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Skip to content