Zaznacz stronę

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY

29-08-2017 | Aktualności

 

Burmistrz Miasta Redy informuje, że Rada Miejska w Redzie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 744), uchwałą nr XXXIII/334/2017 z dnia 13 lipca 2017r. dokonała zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka na „ul. Marii Konopnickiej”.

Wobec powyższego mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać niezbędnych zgłoszeń, a w szczególności:

  1. W Urzędzie Skarbowym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 346 – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3; pozostali – druk ZAP-3.
  2. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 17, wniosek CEIDG-1.
  3. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 294 – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
  4. W Bankach, u dostawców energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
  5. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ponadto Burmistrz Miasta Redy informuje, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie w/w ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zatem nie ma konieczności zmiany w/w dokumentów. Wymiana dokumentów takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych, uwzględnienia w rejestrach i ewidencjach, są zwolnione od opłat, w zakresie zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie w/w ustawy.

O dokonanej zmianie nazwy ulicy tut. Miasto powiadomiło Urząd Skarbowy
w Wejherowie, Urząd Pocztowy w Redzie, Komendę Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Redzie, Sąd Rejonowy w Wejherowie, Prokuraturę Rejonową w Wejherowie, Komisariat Policji w Redzie, Zakład Ubezpieczeń społecznych w Wejherowie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wejherowie, Koncern Energetyczny ENERGA, Polską Spółkę Gazownictwa, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Komunalne „KOKSIK”, Banki, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie i Przychodnie Zdrowia w Redzie.

W związku z dokonaną zmianą nazw ulic Burmistrz Miasta Redy zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicy objętej zmianą o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

Skip to content