Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22-03-2016 | Aktualności, Przetargi

Burmistrz Miasta Redy ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

 1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Reda, wpisana w księdze wieczystej KW nr GD1W/00108412/5, położona w obrębie 1, w Redzie przy ul. C.K. Norwida, obejmująca lokal po byłej wymiennikowni ciepła SW 3 o łącznej pow. użytkowej 194,62 m2 oraz grunt stanowiący działkę ew. nr 680/4 o pow. 0,0954 ha.
 2. W budynku byłej wymiennikowni ciepła o łącznej pow. użytkowej 220 m2wbudowana jest trafostacja o pow. użytkowej 25,38 m2, będąca przedmiotem odrębnej umowy najmu zawartej z Energą Operator SA – Zakład Energetyczny w Gdańsku.
 3. Opisany w p-kcie 1 lokal wraz z przynależnym gruntem przeznaczony jest do oddania
  w najem na okres do 10 lat na cele usługowe z zakresu; kultury, sportu, rekreacji, oświaty, zdrowia, bankowości, administracji, handlu i gastronomii.
 4. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, telefoniczną oraz wentylację grawitacyjną.
 1. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za najem nieruchomości (lokal łącznie z gruntem) wynosi: 2 900,- zł (netto).

Wysokość wadium – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

 1. Data i godzina przetargu – 26 kwietnia 2016 r. godz. 1000.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33, pokój nr 202. Postąpienie ustalone zostało na 100,00 zł stawki wywoławczej czynszu miesięcznego.

O wysokości postąpienia powyżej 100,00 zł decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Najemcą nieruchomości zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszy miesięczny czynsz z tytułu najmu.

 1. Do ustalonego czynszu za najem nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

Opłatę z tytułu czynszu należy wnosić z góry 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 Bank Millennium SA.

Stawka czynszu za najem nieruchomości podlegać będzie corocznej rewaloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

Oprócz czynszu, Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy: za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, centralnego ogrzewania, podatek od nieruchomości i inne zobowiązania publiczne.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 25 kwietnia 2016r. wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszu. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone najpóźniej w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

 1. Oględzin nieruchomości można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy – pokój 203, tel. 58/ 678 80 13 – kontakt Honorata Koss.
 2. Ustala się kaucję zabezpieczającą w wysokości odpowiadającej kwocie 1 miesięcznego czynszu za najem nieruchomości, określonego wg wylicytowanej w przetargu stawki czynszu.

Kaucję pobiera się najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu i przed wydaniem kluczy do lokalu.

Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po ustaniu stosunku najmu na wniosek Najemcy. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających ze stosunku najmu.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Miasta Redy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
 1. Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy – pokój nr 203, tel. 58/ 678 80 13 oraz pokój nr 202 tel. 58/ 678 80 14 lub na stronie internetowej tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Skip to content