Zaznacz stronę

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej

14-09-2016 | Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej.

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 21 ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 26 września 2016r. do 26 października 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 6, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 8˚˚ do 15˚˚, w czwartki w godz. od 9˚˚do 17˚˚. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października 2016r. o godz. 12˚˚ w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 6.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Redy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2016r. na adres: Urząd Miasta Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Redy.

                                                 Z up. BURMISTRZA MIASTA

                                                 mgr inż. Halina Grzeszczuk

                                                 Zastępca Burmistrza

 

 

Skip to content