Zaznacz stronę

O G Ł O S Z E N I E  O  C Z W A R T Y M  P R Z E T A R G U

21-12-2016 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia

Burmistrz Miasta Redy

ogłasza

 

czwarty nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1281 m², obejmującej działki: nr 43/126 o pow. 433 m² i nr 44/4 o pow. 848 m², położone w kompleksie Rodzinnego Parku Miejskiego przy ul. 1 Maja w Redzie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i wybudowanie budynku z  usługami gastronomicznymi

 

 

 • Charakterystyka przedmiotu dzierżawy.

 

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Reda, obejmuje działki:

 • nr 43/126 o pow. 433 m² wpisana w księdze wieczystej nr KW. GD1W/00042201/2,
 • nr 44/4 o pow. 848 m², wpisana w księdze wieczystej nr KW. GD1W/00011319/6, położona jest w kompleksie Rodzinnego Parku Miejskiego przy ul. 1 Maja w Redzie.

W/w nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 20 lat w celu zagospodarowania i wybudowania budynku z usługami gastronomicznym, obejmującymi minimum 70% powierzchni użytkowej budynku z wyłączeniem punktów i automatów do gier hazardowych.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z obowiązującymi zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy w rejonie ulic: Łąkowej, Gdańskiej i 1-go Maja zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXII/365/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28.05.2013r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.06.2013r., poz. 2479) położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:

1ZP/U – teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz obiektów sportowych (boiska, korty tenisowe, minigolf, ścieżki rowerowe, przystanie kajakowe itp.) obiektów wypoczynku i rekreacji (ogródki jordanowskie, place zabaw, sceny letnie, amfiteatr itp.), budynków usługowych związanych z obsługą użytkowników (budynki gastronomiczne, kioski handlowe, toalety publiczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przebieralnie, kluby sportowe itp.), stawów retencyjnych i oczek wodnych; dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej; na terenie dopuszcza się również realizacje ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; na terenie dopuszcza się realizację imprez masowych.

Na terenie wyznaczonym pod działalność usługową plan miejscowy ustala następujące gabaryty

dla zabudowy:

 1. a) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu (6 m),
 2. b) ustala się zabudowę w formie wolno stojącej,
 3. c) powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić minimum 60% powierzchni działki budowlanej,
 4. d) obowiązuje procent powierzchni zabudowy na działce nie większej niż 20%,
 5. e) obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy 0,4 minimalna 0,0,
 6. f) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym dopuszcza się poddasze użytkowe,
 7. g) nie dopuszcza się podpiwniczenia budynków,
 8. h) obowiązuje wysokość zabudowy nie wyższa niż 8,5 m, ograniczenie wysokości

zabudowy nie dotyczy infrastruktury technicznej,

 1. i) obowiązuje maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru w stosunku do poziomu tereny do 0,50m,
 2. j) obowiązują dachy strome, symetryczne dwu- lub czterospadowe o kątach nachylenia głównych połaci od 21°  do 51° włącznie; obowiązuje pokrycie dachów dachówką, blachodachówką lub materiałami dachówkopodobnymi; kolory pokryć dachów winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału ceramicznego (czerwienie, brązy) oraz do czerni, grafitu; dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe albo dwuspadowe symetryczne;
 3. k) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub w drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być stonowana.

Zgodnie ze stanem faktycznym nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta trawą, posiada dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja poprzez gminne działki nr 43/122 i 43/123. Wzdłuż południowej granicy działki nr 43/126 przebiega linia energetyczna oświetleniowa. Poza istniejącą linią energetyczną oświetleniową nieruchomość nie jest wyposażona w inne media.

 

 

 • Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi : 1 800,- zł netto. (słownie: jeden tysiąc osiem set złotych 00/100 netto).
 • Wysokość wadium – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

 

 1. Do ustalonego w drodze przetargu czynszu za dzierżawę nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

 

Opłatę z tytułu czynszu należy wnosić z góry 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 Bank Millennium SA.

 

Stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości podlegać będzie corocznej rewaloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

 

Oprócz czynszu, Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, podatek od nieruchomości i inne zobowiązania publiczne.

 

 1. Szczegółowe warunki czwartego  przetargu wraz z formularzem ofertowym można pobrać ze strony internetowej tut. Urzędu oraz z Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o powyższym można także uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy – pokój nr 203, tel. 58/ 678 80 13 oraz pokój nr 202 tel. 58/ 678 80 14

 

 1. 6. Warunkiem uczestnictwa w czwartym  przetargu jest:

wpłacenie w terminie do dnia 3 lutego 2017r. wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww konto,

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Czwarty  przetarg na dzierżawę nieruchomości w kompleksie Rodzinnego Parku Miejskiego w Redzie”

„Nie otwierać przed dniem  7 lutego 2017r.”

w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 do dnia 6 lutego 2017r. do godz. 15,00.

Oferty można przesłać pocztą, o terminowości wpływu decyduje wówczas data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

 1. Pisemna oferta powinna zawierać:

 

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (odpowiedni wpis do właściwego rejestru lub dokument tożsamości);
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. wysokość proponowanego czynszu miesięcznego za dzierżawę nieruchomości, wyższą od stawki wywoławczej,
 4. koncepcję zagospodarowania nieruchomości sporządzoną na mapie do celów informacyjnych w skali 1:500 wraz z koncepcją architektury budynku w skali 1:100,
 5. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miasto Reda,
 6. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z położeniem nieruchomości
 7. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się warunkami   czwartego przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem  umowy na dzierżawę nieruchomości (działki: nr 43/126 o pow. 433 m² i nr 44/4 o pow. 848 m²),
 9. kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 

 1. Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w dniu 7 lutego 2017 r. godz. 1100 , w  siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pokój nr 202.
 1. W ramach części jawnej przetargu nastąpi otwarcie i kwalifikacja ofert do dalszego etapu zgodnie z warunkami przetargu.
 2. w dniu  8 lutego 2017r. nastąpi część niejawna  czwartego przetargu obejmująca wybór oferty na podstawie następujących kryteriów:
 1. wartość miesięcznego czynszu dzierżawy – 70% waga kryterium,
 2. ocena koncepcji zagospodarowania nieruchomości i architektury budynku – 30% waga kryterium.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszu.
  W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone najpóźniej
  w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Skip to content