Zaznacz stronę

Informacja wstępna dot. przystąpienia do konkursu „Odnawialne źródła energii”

03-08-2016 | Aktualności, Aktualności Inwestycyjne

Zmiana zasad przystąpienia do projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’ oraz ,,Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’

Zmiana zasad przystąpienia do projektu polega na umożliwieniu uczestnikom dokonania modyfikacji list instalacji lub rezygnację z projektu.

Pisemną rezygnację z udziału w projekcie należy złożyć do dnia 30.11.2018 r.

kliknij – ZASADY I TRYB PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU

 

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Informacja na temat stanu oceny złożonych wniosków (link)

 

Informacja wstępna

w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Poddziałania 10.3.1

„Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje w czwartym kwartale br. uruchomić nabór wniosków dla Poddziałania 10.3.1 „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz licznymi pytaniami w tym temacie, Gmina Miasto Reda (w partnerstwie z innymi gminami) chce przystąpić do wskazanego konkursu i pozyskać na ten cel środki dla mieszkańców. Odpowiedzi i wyjaśnienia jakie uzyskaliśmy od Instytucji Zarządzającej wskazują, że aby zrealizować projekt z przeznaczeniem na instalacje dla osób fizycznych konieczne będzie złożenie tego wniosku
w partnerstwie ze stowarzyszeniem, które będzie pozyskiwało fundusze dla swoich członków. Tak więc mieszkańcy Gminy Miasto Reda, którzy będą zainteresowani uczestniczeniem w projekcie będą zobowiązani być członkami takiego stowarzyszenia przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat oraz opłacać w nim składki członkowskie jeżeli takie obowiązują. Stowarzyszenie, które będzie składało wniosek w partnerstwie z Gminą Reda i innymi gminami, zostanie wybrane w drodze publicznego naboru partnerów.

Aby móc aplikować o środki unijne konieczne jest przygotowanie niezbędnej do tego celu dokumentacji. Aby było to możliwe, znane muszą być na etapie składania wniosku potrzeby mieszkańców oraz konkretne nieruchomości, na których instalacje będą montowane.

W związku z powyższym zakłada się, że osoby chętne zobowiązane będą, po zakwalifikowaniu ich na listę osób biorących udział w projekcie, do zapłaty następujących kwot:

– 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej;

– 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie instalacji solarnej;

– 3.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do pompy ciepła.

Wskazane kwoty zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnej i wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, kwota wpłacona zostanie pomniejszona o koszt dokumentacji indywidualnej i w tej wysokości zwrócona mieszkańcowi na wskazane przez niego konto. W przypadku uzyskania dofinansowania wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet kosztu instalacji.

W ramach projektu można będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji solarnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W związku z tym, że w projekcie energia słońca nie sumuje się z energią pozyskiwaną z ziemi, możliwy jest montaż na jednej nieruchomości następujących kombinacji instalacji: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, gruntowa pompa ciepła z c.w.u lub instalacja fotowoltaiczna  z gruntową pompą ciepła i c.w.u. Instalacje służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej mogą być instalowane wyłącznie z przeznaczeniem na potrzeby własne,  w przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (również rolnicy) wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób (wytworzona energia nie może być sprzedawana ani pokrywać zapotrzebowania gospodarstwa rolnego czy firmy).

Zakłada się, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił ok. 60% wartości projektu brutto.   

Planowany okres rozpoczęcia realizacji zakupów instalacji to maj 2017 r.

W przypadku uzyskania dofinansowania, po wyborze wykonawcy instalacji, mieszkaniec zobowiązany zostanie do dokonania wpłaty pozostałego, wyliczonego dla niego kosztu w ramach projektu, a więc w roku 2017.

Po zebraniu ankiet przeanalizowane zostaną ich wyniki i podjęta zostanie decyzja o rodzajach instalacji, które zostaną objęte projektem. Z uwagi na fakt iż preferowane w konkursie będą pompy ciepła
i instalacje fotowoltaiczne nie jest wykluczone, że składane będą dwa wnioski, z których drugi obejmował będzie jedynie instalacje solarne.

WYPEŁNIENIE ANKIETY NIE STANOWI ELEMENTU REKRUTACJI DO PROJEKTU.

Po analizie zapotrzebowania i ogłoszeniu dokumentacji konkursowej przez Urząd Marszałkowski zostanie przeprowadzona rekrutacja wg. obowiązującego regulaminu.  Mieszkańcy, którzy będą zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą samodzielnie śledzić informacje o rozpoczęciu naboru, które ukarzą się na stornie internetowej Gminy Miasto Reda http://www.reda.pl/ oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Reda.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Miasta Reda zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania ankiet dotyczących zainteresowania instalacjami do 31.08.2016 r.
do godz. 15.00. 
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Reda ul. Gdańska 33; 84-240 Reda .

Ankiety oraz  przykładowe koszty dostępne są na stronie http://www.reda.pl/   w zakładce „Inwestycje miejskie – inwestycje unijne”. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, email: fundusze@reda.pl

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane  i posiadające nieruchomość na terenie Gminy Miasto Reda.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Dla projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” na zakup odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) zgodnie z załączonym dokumentem:  ZASADY TRYB PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” :
 • 1-1-wniosek-oze-z-zalacznikami-panele-foto-pompy-ciepla
 • zaświadczenie Stowarzyszenia Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne (zwane dalej KTSK) o członkostwie oraz niezaleganiu w opłacaniu składek za rok 2016. Uznaje się wniosek za złożony kompletnie jeżeli zaświadczenie zostanie dostarczone do Urzędu Miasta w Redzie najpóźniej do dnia 30.11.2016 r.
 • kserokopia rachunków/faktur lub rozliczenie zużycia energii z Zakładem Energetycznym za okres obejmujący co najmniej październik 2016 r. – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych
 • dokumentacja zdjęciowa istniejącej kotłowni z której ogrzewany jest budynek – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do pompy ciepła.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – jeżeli dotyczy
 • Oświadczenie zaprojektuj i wybuduj – panele foto, pompy ciepła
 1. Dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” na zakup instalacji solarnych (kolektory słoneczne) zgodnie z załączonym dokumentem:  ZASADY TRYB PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” :
 • 2-1-wniosek-oze-z-zalacznikami-solary
 • zaświadczenie Stowarzyszenia Grupy Rozwoju Lokalnego „Pradolina Łeby” o członkostwie w GRL oraz niezaleganiu w opłacaniu składek za rok 2016. Uznaje się wniosek za złożony kompletnie jeżeli zaświadczenie zostanie dostarczone do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 30.11.2016 r.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – jeżeli dotyczy
 • Oświadczenie zaprojektuj i wybuduj – SOLARY

Do pobrania:

Dodatkowe informację:

Uwaga zmiana zasad realizacji projektów: ,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’ oraz ,,Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’, które będą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dodatkowe informację:

 

Skip to content