Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

08-12-2016 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy
ul. Łąkowej, oznaczonej numerem działki 62/148 obszaru 0,0112 ha.

        W/w nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres 10 lat, została zabudowana przez dzierżawców na podstawie zezwolenia na budowę i jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców.

        Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

– przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

 – są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa ich
  własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33,
w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia  
19 stycznia 2017r.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami: 58 678-80-14 oraz
58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203, w Urzędzie Miasta w Redzie przy
ul. Gdańskiej 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content