Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

08-12-2016 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, na okres 21 dni, wykazy dla niżej opisanych nieruchomości,  położonych w Redzie, w obrębie 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

  1. położonych przy ul Łopianowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
       przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi:

   – łącznego obszaru 0,0883 ha, oznaczonej numerami działek: 1362/9 o powierzchni 0,0624
      ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/13 o powierzchni 0,0258
      ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

   – łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczonej numerami działek: 1362/7 o powierzchni 0,0563
      ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/16 o powierzchni 0,0237
      ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0,

  1. położonej w rejonie ulic Polnej – Trzcinowej, w miejscowym planie zagospodarowania
       przestrzennego przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
       oraz pod zieleń urządzoną ogólnodostępną, oznaczonej numerem działki 1390/1
       o powierzchni 0,5330 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00006489/0,

III. położonej przy ul. Trzcinowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
   przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne, oznaczonej
   numerem działki 1390/2 o powierzchni 0,4679 ha, wpisanej w księdze wieczystej
   GD1W/00006489/0.

        Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

– przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych  
  przepisów,

 – są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa ich
  własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33,
w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia  
19 stycznia 2017r.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami: 58 678-80-14 oraz
58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203, w Urzędzie Miasta w Redzie przy
ul. Gdańskiej 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content