Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Redy ogłasza przetarg ustny ograniczony

29-04-2016 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, pomiędzy ul. Spokojną i ul. Poniatowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 517/2 obszaru 0,0080 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00020747/1.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana.

2/ Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem wbudowanej lub dobudowanej zabudowy usługowej .

4/ Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość, ale może służyć na uzupełnienie i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 517/2 przylega do dwóch nieruchomości i każdy z właścicieli ma prawo ubiegać się o jej nabycie, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

– cenę wywoławczą 10.350,- zł netto

– wadium: 1.035,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG  odbędzie się w dniu 08 CZERWCA 2016r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:    

  1. wniesienia wadium, w kwocie 1.035,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 02 czerwca 2016r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.
  2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 02 czerwca 2016r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowody tożsamości (wszystkich współwłaścicieli).

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl

 

Skip to content