Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

25-03-2014 | Aktualności, Wykazy

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.w Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości  położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Łopianowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerami działek  1364/12, 1361/10 i 1362/10 łącznego obszaru 0,0670 ha, w planie zagospodarowania przestrzennego posiadającą przeznaczenie pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.

         Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

  • przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  • są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, powinny składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 06 maja 2014r.

            Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Skip to content