Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy dotycząca zamiany nieruchomości

25-03-2014 | Aktualności

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości   położonych w Redzie w obrębie 1 przeznaczonych do zamiany:

  • oznaczonej numerem działki 173/9 obszaru 0,0193 ha do zamiany na nieruchomość położoną w obrębie 1, oznaczoną numerem działki 185/2 obszaru 0,0651 ha, stanowiącą  własność osób fizycznych,
  •  oznaczonej numerem działki 312/28 obszaru 0,0130 ha do zamiany na nieruchomość położoną w obrębie 1, oznaczoną numerem działki 885/2 obszaru 0,0005 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

         Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

  •  przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  •  są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, powinny składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 06 maja 2014r.

 Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678– 80– 14,   678- 80 – 34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

Skip to content