Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

10-04-2014 | Aktualności, Wykazy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości  położonej w Redzie w obrębie 5, oznaczonej numerem działki 326 o powierzchni 0,0312 ha, wpisanej w księdze wieczystej Kw 17913, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

  • przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  •  są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 22 maja 2014r.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl

Skip to content