Zaznacz stronę

SIÓDME PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

17-01-2014 | Aktualności

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA SIÓDME PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy położonych w Redzie w obrębie 1 w rejonie ulic Gniewowskiej i Żwirowej, wpisanych w księdze wieczystej 22528, oznaczonych numerami działek:

– 480/9   o powierzchni 0,0649 ha,

– 480/12 o powierzchni 0,0650 ha,

 

Nieruchomości objęte przetargiem są:

1/  niezabudowane i niezagospodarowane

2/  posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. Gniewowskiej i gminnej ul.Żwirowej; obsługa komunikacyjna z ul. Żwirowej za pośrednictwem drogi gminnej oznaczonej numerem działki 480/11.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa w tym usługi oświaty, sportu i rekreacji; dopuszcza się zabudowę usług handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2 ;dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub  mieszkalnej zamiennie.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Ustala się cenę wywoławczą i wadium dla

a/ nieruchomości oznaczonej numerem działki 480/9  – cena wywoławcza 116 500,- zł netto,

netto, wadium 11 650,- zł.

b/ nieruchomości oznaczonej numerem działki 480/12 – cena wywoławcza 117 000,- zł netto,

wadium 11 700,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

SIÓDME PRZETARGI  odbędą się w dniu 20 lutego 2014r . od godziny 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwsze przetargi na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzono w dniu 02 lipca 2013r., drugie w dniu 21 sierpnia 2013r., trzecie w dniu 02 października 2013r. ,czwarte w dniu 07 listopada 2013r., piąte w dniu 11 grudnia 2013r. a szóste w dniu 16 stycznia 2014r.

      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

      WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 14 lutego 2014r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millenium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

  O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

    Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content