Zaznacz stronę

Ósmy przetarg ustny nieograniczony

16-01-2014 | Aktualności

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA  ÓSMY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Łopianowej , łącznego obszaru 0,0670 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1364/12 obszaru 0,0324 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/0005792 oraz 1361/10 obszaru 0,0245 ha i 1362/10 obszaru 0,0101 ha, wpisanych w księdze wieczystej Kw GD1W/00068894.

 Nieruchomość jest

1/  jest niezabudowana i niezagospodarowana

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej  wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

– cenę wywoławczą  81 260,- zł

– wadium: 8 126,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

ÓSMY PRZETARG  odbędzie się w dniu 18 LUTEGO 2014r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 12 czerwca 2013r. , drugi w dniu 24 lipca 2013r., trzeci w dniu 27 sierpnia 2013r., czwarty w dniu 01 października 2013r., piąty w dniu 06 listopada 2013r., szósty w dniu 10 grudnia 2013r. a siódmy w dniu 14 stycznia 2014r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 12 lutego 2014r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millenium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

    Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content