Zaznacz stronę

IX Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

14-04-2014 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA  DZIEWIĄTY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy położonej w Redzie w obrębie 1 w rejonie ulic Gniewowskiej i Żwirowej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528, oznaczonej numerem działki 480/9 o powierzchni 0,0649 ha.

Nieruchomość objęta przetargiem jest:

  1. niezabudowana i niezagospodarowana
  2. posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. Gniewowskiej i gminnej ul.  Żwirowej; obsługa komunikacyjna z ul. Żwirowej za pośrednictwem drogi gminnej oznaczonej numerem działki 480/11.
  3.  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa w tym usługi oświaty, sportu i rekreacji; dopuszcza się zabudowę usług handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2 ; dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub mieszkalnej zamiennie.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

– cenę wywoławczą  116 500,- zł netto – wadium 11 650,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DZIEWIĄTY PRZETARG  odbędzie się w dniu 19 MAJA 2014r. od godziny 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomości przeprowadzono w dniu 02 lipca 2013r., drugi w dniu 21 sierpnia 2013r., trzeci w dniu 02 października 2013r., czwarty w dniu
07 listopada 2013r., piąty w dniu 11 grudnia 2013r., szósty w dniu 16 stycznia 2014r., siódmy w dniu 20 lutego 2014r., a ósmy w dniu 25 marca 2014r.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 13 maja 2014r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

    osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

    Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

    Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

 

Skip to content