Zaznacz stronę

V przetarg

02-10-2013 | Przetargi

BURMISTRZ  MIASTA REDY

OGŁASZA PIĄTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Redy położonych w Redzie w obrębie 2 w rejonie ulicy Polnej

 

I. nieruchomość położona przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisana w księdze wieczystej Kw 29558, 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisana w księdze wieczystej 68894 oraz 1364/6 obszaru 0,0596 ha i 171/35 obszaru 0,0082 ha wpisanych w księdze wieczystej Kw 5792, która:

1/ jest niezabudowana i niezagospodarowana

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolno stojąca umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

4/ położona jest w obszarze archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, zagospodarowanie wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

II. nieruchomość położona przy ul. Łopianowej, łącznego obszaru 0,0670 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 1364/12 obszaru 0,0324 ha, wpisana w księdze wieczystej Kw 5792 oraz 1361/10 obszaru 0,0245 ha i 1362/10 obszaru 0,0101 ha wpisanych w księdze wieczystej Kw 68894, która:

1/ jest niezabudowana i niezagospodarowana

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolno stojąca umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:


lp. numer działki cena wywoławcza wadium

w zł w zł


1. 180/37, 1361/6, 102 260,- zł netto 10 226,- zł

1364/6 i 171/35


2. 1364/12, 1361/10 81 260,- zł netto 8 126,- zł

1362/10


Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PIATE PRZETARGI odbędą się w dniu 06 LISTOPADA 2013r. od godziny 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwsze przetargi na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzono w dniu 12 czerwca 2013r. , drugie w dniu 24 lipca 2013r., trzecie w dniu 27 sierpnia 2013r. a czwarte w dniu 01 października 2013r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, w kasie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem na konto – Kaszubski Bank Spółdzielczy 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej do dnia 30 października 2013r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Skip to content