Zaznacz stronę

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

29-08-2013 | Aktualności, Przetargi

   B U R M I S T R Z       M I A S T A       R E D Y
OGŁASZA TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy położonych w Redzie w obrębie 1 w rejonie ulic Gniewowskiej i Żwirowej, wpisanych w księdze wieczystej 22528, oznaczonych numerami działek:
– 480/9 o powierzchni 0,0649 ha,

– 480/12 o powierzchni 0,0650 ha,
– 480/13 o powierzchni 0,0650 ha.
Nieruchomości objęte przetargiem są:
1/ niezabudowane i niezagospodarowane
2/ nieruchomości oznaczone numerami działek 480/9 i 480/12 posiadają bezpośredni dostęp
do drogi powiatowej ul. Gniewowskiej i gminnej ul Żwirowej; obsługa komunikacyjna z ul.
Żwirowej za pośrednictwem drogi gminnej oznaczonej numerem działki 480/11.
3/ nieruchomość oznaczona numerem działki 480/13 posiada bezpośredni dostęp do drogi
gminnej – ul. Żwirowej
4/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa w tym
usługi oświaty, sportu i rekreacji; dopuszcza się zabudowę usług handlu o powierzchni
sprzedaży nie większej niż 200 m2 ;dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub
mieszkalnej zamiennie.
Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:
—————————————————————————————————————————
lp. numer działki cena wywoławcza wadium
w zł netto w zł
1. 480/9 116 500,- zł 11 650,- zł
—————————————————————————————————————————
2. 480/12 117 000,- zł 11 700,- zł
—————————————————————————————————————————
3. 480/13 117 000,- zł 11 700,- zł

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

TRZECIE PRZETARGI odbędą się w dniu 02 PAŹDZIERNIKA 2013r . od godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.
Pierwszy przetarg na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzono w dniu 02 lipca 2013r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.
WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, w kasie
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem na konto – Kaszubski Bank Spółdzielczy 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej do dnia 26 września 2013r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:
1. dowód wpłaty wadium,
2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.
Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.
Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content