Zaznacz stronę

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

29-08-2013 | Aktualności, Przetargi

B U R M I S T R Z     M I A S T A     R E D Y
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Derdowskiego, wpisanej w księdze wieczystej Kw 31337, oznaczonej numerem działki 75/9, o powierzchni 0,1604 ha.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo – mieszkalnym o łącznej powierzchni 563,09 m2 , posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Derdowskiego i jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową.
Przez działkę przebiega sieć c.o., linia energetyczna, z dwoma słupami żelbetonowymi, na terenie działki znajduje się studnia zaopatrująca budynek w wodę.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową nieuciążliwą. Dopuszcza się zachowanie, rozbudowę i nadbudowę istniejącego zakładu wylęgarni drobiu. Obowiązuje zakaz realizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.
Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę ustaloną do pierwszego przetargu oraz ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:
– cenę wywoławczą 799 000,- zł
– wadium: 159 800,- zł.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

DRUGI PRZETARG odbędzie się w dniu 05 LISTOPADA 2013r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.
WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, w kasie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem na konto – Kaszubski Bank Spółdzielczy 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej do dnia 30 października 2013r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:
1. dowód wpłaty wadium,
2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.
Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.
Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content