Zaznacz stronę

Nieruchomości na sprzedaż

24-07-2013 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia, Przetargi

B U R M I S T R Z  M I A S T A  R E D Y

OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy położonych w Redzie w obrębie 1 w rejonie ulic Gniewowskiej i Żwirowej, wpisanych w księdze wieczystej 22528, oznaczonych numerami działek:

  • 480/9 o powierzchni 0,0649 ha,
  • 480/12 o powierzchni 0,0650 ha,
  • 480/13 o powierzchni 0,0650 ha.

Nieruchomości objęte przetargiem są:

  1. niezabudowane i niezagospodarowane
  2. nieruchomości oznaczone numerami działek 480/9 i 480/12 posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. Gniewowskiej i gminnej ul Żwirowej; obsługa komunikacyjna z ul. Żwirowej za pośrednictwem drogi gminnej oznaczonej numerem działki 480/11.
  3. nieruchomość oznaczona numerem działki 480/13 posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej – ul. Żwirowej
  4. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa w tym usługi oświaty, sportu i rekreacji; dopuszcza się zabudowę usług handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2 ;dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub mieszkalnej zamiennie.

Czytaj całość→

Skip to content