Zaznacz stronę

Dofinansowanie zakupu podręczników – Wyprawka szkolna 2013 r.

09-09-2013 | Aktualności

Burmistrz Miasta Redy informuje,
iż termin składania wniosków
o dofinansowanie zakupu podręczników
upływa w dniu 10 września 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników (do pobrania w sekretariatach szkół) składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć –zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III i V szkoły podstawowej oraz w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) tj. 456 zł., z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Pomocy udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze  zm.) tj. 539 zł.

Pomoc może być udzielona również uczniom z klas objętych programem, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) tj. 456 zł. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Po otrzymaniu od dyrektorów list uczniów Burmistrz Miasta Redy określi w ramach 5 % limitu miejsc dla gminy, wyznaczonego przez liczbę uczniów rozpoczynających  w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach objętych programem, liczbę uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy poza kryterium dochodowym.

Ponadto pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny. W tym przypadku do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I – III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2013 r.

(Dz. U z 2013  poz. 818): 
www.men.gov.pl/images/stories/PDF/rozporzadzenie_Wyprawka.pdf

Skip to content