Zaznacz stronę

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

17-10-2013 | Przetargi

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Chopina, wpisanej w księdze wieczystej KW 22658, oznaczonej numerem działki 8/19 o powierzchni 0,1683 ha, która:

 1. jest niezabudowana i niezagospodarowana, częściowo porośnięta zielenią i zadrzewiona
 2. posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Chopina wyposażonej w urządzenia
  infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną i gazową.
 3. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej towarzyszącej zajmującej maksymalnie jedną kondygnację użytkową budynków mieszkalnych.

Działka położona jest:

 • w obszarze archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, prowadzenie prac i badań wymaga pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obowiązuje uzgadnianie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych innych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku, każdorazowo występowanie o szczególne wytyczne konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji o jakiekolwiek działalności. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedających proces przygotowania inwestycji. Właściciele i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o podjęciu działań inwestycyjnych lub związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 3-miesięcznym w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratunkowych. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy
 • w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej projektowanego ujęcia wody „Pieleszewo II”,
 • w obszarze potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi. Wszelkie inwestycje na tym terenie powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposób ich zabezpieczenia
 • w granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

 • cenę wywoławczą 221 000,- zł netto
 • wadium: 22 100,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 19 LISTOPADA 2013r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 11 września 2013 r. a drugi w dniu 15 października 2013r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, w kasie
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem na konto – Kaszubski Bank Spółdzielczy 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej do dnia 13 listopada 2013r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
 3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
  osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż

w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content