Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Dorota – płotek na rogu ulic Asynka św. Wojciecha

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mi kilku kwestii:
– dlaczego płotek został postawiony – czemu i komu ma służyć?
– kto finansował budowę płotka?
– kto dysponuje kłódką zawieszoną na furtce tego płotka?
– czy, jeśli płotek został tam postawiony na wniosek mieszkańca, każdy, kto o to zawnioskuje, może ogrodzić sobie teren, który do niego nie należy, ale należy do Gminy Miasta Redy? Jeśli tak, proszę o wskazanie podstawy prawnej

Szanowna Pani!

Rzeczony płotek odgradza teren, na którym Urząd zamierza – w ramach utrzymania gminnych terenów zielonych – założyć kwietną łąkę. Do prac przystąpimy wiosną. Budowa płotka została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Reda. Sugestia wyszła od mieszkańca i była zgodna z planami Gminy. Teren pod przyszłą łąkę kwietną na obszarze uczęszczanym przez przechodniów i domowe zwierzęta powinien być zabezpieczony przed zadeptaniem. Co do kłódki, została założona przez osoby trzecie i zostanie usunięta. Dziękujemy za informację.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński, Zastępca Burmistrza Miasta Redy

Pytanie: Agnieszka – plac zabaw przy SP4

Dzień dobry, kiedy zostanie otwarty plac zabaw dla dzieci przy SP 4 od strony ul. Cichej? Mamy wakacje, dzieciaki chodzą po ulicach, nie mają co ze sobą zrobić i nie mogą korzystać z placu zabaw. Poza tym od czasu kiedy został zrobiony nie był chyba ani razu odświeżony, a na pewno przydałoby się to zrobić.

Szanowna Pani!

Plac zabaw, o którym Pani pisze, jest obecnie zamknięty ze względu na trwające w Szkole Podstawowej nr 4 prace remontowe i budowlane, związane z adaptacją części pomieszczeń na oddziały przedszkolne. Cały teren szkoły traktowany jest jako plac budowy i przebywanie dzieci w pobliżu mogłoby w tym czasie być dla nich niebezpieczne. Prace potrwają z pewnością do końca wakacji, więc niestety, plac nie będzie udostępniony do zabawy.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy

Pytanie: Mariola – Susza a koszenie trawników

Dzień dobry,

Szanowny Panie Burmistrzu, chciałam zapytać dlaczego w sytuacji kiedy mamy suszę, obsesyjnie wręcz, na terenie Redy są koszone trawniki do przysłowiowej „gołej ziemi”? Średnio raz w tygodniu słychać warkot kosiarek.
Powoduje to jeszcze szybsze parowanie i wysychanie trawników, a dodatkowo produkowane są spaliny, które przy obecnych warunkach atmosferycznych dokładają cegiełkę do pogorszenia stanu powietrza.
Czy byłoby możliwe ograniczenie tego typu czynności? a może warto by było rozważyć stworzenie łąk kwietnych na terenie Redy, które bardzo skutecznie przyczyniają się do poprawy stanu powietrza, jak również stanowią bogaty mikro ekosystem, zatrzymują również większe ilości wody w glebie.

Z poważaniem,

Szanowna Pani!

Zakładanie kwietnych łąk na terenach gminnych jest jednym z punktów polityki ekologicznej Redy. Pierwsze, pilotażowe redzkie kwietne łąki powstały przy ulicy 12 Marca, obok pętli autobusowej i przy Podwórku Betlejem. Miasto zachęca mieszkańców do tworzenia łąk także na terenach prywatnych, gdzie kwietna łąka mogłaby zastąpić trawnik. Szczegółowe zasady nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym, zwłaszcza w pasie drogowym, określa Program „Zieleń przy mojej posesji” – dokładne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie.

Zasady koszenia trawników na terenach gminnych określa umowa z wykonawcą tego zadania, częste koszenie w pasie drogowym jest konieczne, gdyż wyrośnięta roślinność skutecznie ogranicza kierowcom widok (sami kierowcy często zgłaszają ten problem). Zwracamy też uwagę, że nie wszystkie grunty należą do miasta, a utrzymanie prywatnych terenów zielonych pozostaje w gestii ich właścicieli.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy

Pytanie: Maja – Skrzyżowanie ul. Rzeczna / ul. Wejherowska

Dzień dobry, zwracam się z pytaniem o możliwość regulacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rzecznej i ul. Wejherowskiej tak, by ruch samochodowy odbywał się w tym miejscu w sposób bezpieczny i komfortowy dla kierowców. W tym momencie wyjazd z ul. Rzecznej na ul Wejherowską jest praktycznie niemożliwy do momentu, gdy przypadkowy pieszy nie wciśnie guzika STOP i nie spowoduje tym samym zmiany świateł sygnalizacyjnych. Ale nawet to niekiedy nie pomaga, gdyż kierowcy poruszający się ul. Wejherowską ignorują tę zmianę i przejeżdżają przez skrzyżowanie (a tym samym przejście dla pieszych) łamiąc przepisy. Sytuacje są niekiedy naprawdę groźne, kilkukrotnie dochodziło do wypadków, a poza tym ul. Rzeczna jest tak wąska, że kierowcy nie mogąc wyjechać i włączyć się do ruchu tworzą na tej ulicy zator niekiedy na kilkadziesiąt metrów.
Wielokrotnie pisałam w tej sprawie do radnej Moniki Śledź, ale niestety jedyną odpowiedź jaką otrzymałam była odpowiedź sprzed roku, że „zajmie się tym”. Ponowne pytanie pozostawały już bez odpowiedzi.
Byłabym bardzo zobowiązana za wszelkie informacje.
Pozdrawiam serdecznie

Szanowna Pani!

Sygnalizacja świetlna w ciągu drogi krajowej nr 6 (DK6) pozostaje – jak i cała droga – w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDiK). Znając problem, Gmina Miasto Reda podjęła już działania zmierzające do zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu DK6 z ulicą Rzeczną i ulicą Torową, w tej chwili trwają prace nad koncepcją nowego układu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną. Gotowa koncepcja zostanie przedstawiona do uzgodnień i akceptacji GDDKiA, zatem w tej chwili nie jesteśmy w stanie określić wiążących terminów wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Zapewniamy jednak, że opisana przez Panią kwestia jest już w opracowaniu.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy

Pytanie: Leszek – podwyżka za odbiór odpadów

Szanowny Panie. Zbulwersowany podwyżką stawki /a raczej jej skalą/, odbioru odpadów segregowanych zapoznałem się z tekstem Uchwały nr XIV/151/2019 R.M w Redzie oraz jej uzasadnieniem. Porażający jest brak spójności i logiki. Szanowny Panie jak można użyć porównania wzrostu ilości odpadów na przestrzeni lat 2013-2018 /wzrost 5755,02 – 8612,52 t/ bez wykazania wzrostu liczby mieszkańców…..

P.S. W moim gospodarstwie domowym ilość odpadów radykalnie spada, co obserwuję również w najbliższym sąsiedztwie skąd więc powyższe wartości??????

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańskie wątpliwości odnośnie wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych w Redzie, pragnę uszczegółowić pewne kwestie. W ostatnich latach liczba mieszkańców Redy wzrosła o około 10% –  z 22.477 w 2013 roku do 24.550 w 2018 (dane wg rejestru osób zameldowanych). Jednocześnie notuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na mieszkańca o około 140%   –na 1 mieszkańca w 2013 roku przypadało 249 kg, a w 2018 roku – 350 kg (dane wg raportów Wykonawcy – podmiotu odbierającego odpady).

Pragnę dodać, że na wysokość opłaty za odbiór odpadów wpływają również inne czynniki niezależne od samorządu, jak inflacja, wzrost kosztów płacy, czy określona przez Ministerstwo Środowiska opłata środowiskowa, która w omawianym okresie wzrosła o ponad 230% (z 115 zł/tonę w 2013 roku do 270 zł/tonę w 2020 roku). Opieranie się na jednym tylko wskaźniku nie daje pełnego obrazu.  Nadmienić należy również, że ceny za wywóz śmieci na terenie Redy od 2013 roku były niezmienne i nie rosły. Jednocześnie podkreślam, że Pańska postawa zmierzająca do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów jest godna pochwały i naśladowania.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy