Konsultacje społeczne dotyczące nazwy rond na terenie Miasta Redy

Zamiarem redzkiego samorządu jest nadanie nazw rondom w miejskiej sieci dróg. Nazwy te powinny nawiązywać do historii lub obecnych czasów związanych z Redą, regionem lub krajem.

Burmistrz Miasta Redy, na podstawie uchwały nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1589), ogłasza konsultacje społeczne w sprawie nazwy rond na terenie Miasta Redy, które odbędą się w dwóch turach:

PIERWSZA TURA –  pisemne zebranie propozycji nazw od mieszkańców

DRUGA TURA –  wybór nazw rond  spośród wszystkich zgłoszonych propozycji w formie ankiety

Za organizację i przebieg konsultacji odpowiedzialna będzie Komisja, powołana przez Burmistrza Miasta Redy odrębnym zarządzeniem.

 1. Przedmiot konsultacji:

Nadanie nazw rondom na terenie Gminy Miasto Reda, usytuowanym:

 • w rejonie przy zbiegu ulic: Gniewowskiej i Jana III Sobieskiego – mapka nr 1
 • w rejonie przy zbiegu ulic: Gniewowskiej i Drogowców – mapka nr 2
 • w rejonie przy zbiegu ulic: Młyńskiej, Morskiej i Obwodowej – mapka nr 3
 • w rejonie przy zbiegu ulic: Olimpijskiej, Rolniczej i Obwodowej – mapka nr 4
 • w rejonie przy zbiegu ulic: Fenikowskiego i Młyńskiej – mapka nr 5

Załączniki graficzne przedstawiające lokalizację rond dostępne są pod linkami wyżej (mapki od nr 1 do nr 5).

 1. Termin konsultacji:

PIERWSZA TURA – od 29 czerwca do 17 lipca 2020 r.

DRUGA TURA –  od 27 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 1. Zasięg terytorialny i podmiotowy:

Konsultacje  w obu turach skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Miasto Reda.

 1. Forma konsultacji:

PIERWSZA TURA -składanie pisemnych propozycji nazw rond na opracowanym wzorze formularza,

DRUGA TURA – ankieta wyboru.

 1. Sposób informowania o konsultacjach:

Informacje o konsultacjach znajdują się:

– w biuletynie informacyjnym oraz na stronie internetowej Urzędu,

– w Miejskim Biuletynie Informacyjnym REDA nr  6 (191) czerwiec 2020,

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie.
 1. Sposób udziału w konsultacjach:

Wypełniony formularz w PIERWSZEJ TURZE konsultacji należy według wyboru:

 

 

Wypełnioną ankietę wyboru w DRUGIEJ TURZE konsultacji należy według wyboru:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszych konsultacji społecznych jest Burmistrz Miasta Redy. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie: https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/59
 2. Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

Hanna Janiak –Sekretarz Miasta Redy tel. 58 678-80-41

oraz Romualda Wenta – Starszy Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami 58 678-80-31.

FORMULARZ KONSULTACYJNY DRUGIEJ TURY (DO POBRANIA)

Nowości

PILNE!!!!! PILNE!!!!!