Zaznacz stronę

UNIEWAŻNIENIE głosowania nad Budżetem Obywatelskim na 2024 rok i ogłoszenia wyników głosowania

23-04-2024 | Wyróżnione

Uniewaznienie

Zarządzenie Nr ZF. 10.2024
Burmistrza Miasta Redy

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie unieważnienia głosowania nad Budżetem Obywatelskim na 2024 rok i ogłoszenia wyników głosowania

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz uchwały nr LXVIII/664/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2024 r., poz. 3) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, jakie miały miejsce w trakcie głosowania
    w formie elektronicznej nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, unieważnia się głosowanie oraz ogłoszenie wyników głosowania.
  • 2. Informacja o unieważnieniu głosowania i ogłoszenia wyników głosowania podlega niezwłocznemu opublikowaniu na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie oraz w formie komunikatu prasowego w Miejskim Biuletynie Informacyjnym.
  • 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Redy.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content