Zaznacz stronę

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024-2027.

26-01-2024 | Wyróżnione

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta w Redzie przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego w Wejherowie do dnia 2 lutego 2024 roku.

 

Uprzejmie informuję, iż Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miejskiej w Redzie z wnioskiem o przeprowadzenie wyrobów uzupełniających na kadencję 2024-2027.

Rada Miejska w Redzie powinna wybrać następującą ilość ławników:

 

– do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 1, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – nie dotyczy;

– do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 2, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – nie dotyczy;

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ (art. 158 § 1 i 2 Prawo o ustroju sądów powszechnych):

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (wzory dokumentów znajdują się poniżej):

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KANDYDAT NA ŁAWNIKA”

– w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-środa 7:30 – 15:30, czwartek 9:00-17:00, piątek 7:30 – 15:15. 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Redzie

 

/-/ Kazimierz Okrój

 

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie bip.reda.pl

Skip to content