Zaznacz stronę

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie

16-01-2024 | Aktualności, Wyróżnione

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a
granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul.
Gniewowskiej w Redzie

 

Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Redzie
uchwały nr LXVIII/666/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”,
położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki
nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie. Postępowanie w sprawie uchwalenia zmiany planu
miejscowego procedowane będzie w trybie uproszczonym.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3, art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono
wyżej wymienioną uchwałę oraz wystąpiono do właściwych organów o możliwość odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska
33, 84-240 Reda, w godzinach pracy Referatu Urbanistyki i Architektury.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 z późn. zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres: sekretariat@reda.pl, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Przedłożone wnioski
podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Redy. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
Klauzula informacyjna dot. Ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publi8cznej
Urzędu Miejskiego w Redzie w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Skip to content