Zaznacz stronę

Wykaz Nr GN.27.2023

11-08-2023 | Nieruchomości, Wykazy

 

Załącznik do Zarządzenia Nr GN.27.2023 Burmistrza  Miasta Redy z dnia
11 sierpnia 2023r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do
sprzedaży

W Y K A Z   

—————————————————————————————————————–

 1. oznaczenie nieruchomości:

a/ numer działki                  496/23

b/ powierzchnia                   0,0136 ha

c/ księga wieczysta             GD1W/00026306/0

d/ położenie                         obręb Reda 2,  ul. Skautów

—————————————————————————————————————–

 1. przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego dla fragmentu miasta Redy obejmującego obszar położony w rejonie ulic:
  Długiej i Skautów w Redzie obszar oznaczony symbolem 01.MN –  teren zabudowy
  mieszkaniowej jednorodzinnej
 2. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą,
  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Skautów.

Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa i energetyczna. Nabywcy nieruchomości
zobowiązani będą do ustanowienia na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (gestora sieci)
nieodpłatnej i na czas nieoznaczony, służebności przesyłu polegającej na prawie
swobodnego dostępu i  korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do
eksploatacji, a w szczególności do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji
i usuwania awarii oraz przebudowy i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na tej działce
gruntu wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez
pracowników przedsiębiorcy a także inne podmioty i osoby którymi przedsiębiorca

posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

 1. rodzaj i cel zbycia: sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania
  nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 496/5
 2. cena nieruchomości39.540,- zł netto

Do ustalonej ceny nieruchomości  zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości jaka
wynika z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004r.

6.. od ceny nieruchomości może zostać udzielona bonifikata w wysokości 50%.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest jednorazowa zapłata ceny sprzedawanej
nieruchomości oraz brak zobowiązań finansowych Nabywcy nieruchomości wobec Gminy
Miasto Reda.

 1. termin obowiązywania ceny: 18 lipca 2024r.
 2. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.
  34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

– przysługuje im roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych

przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia1990 r. albo jego spadkobiercami,

mogą  składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni
licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 22 września 2023
roku.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 01 września 2023r.

 

Reda, dnia 11 sierpnia 2023r.

Skip to content